024-2250-3777

Vpgame电竞-vpgame官网-vpgame平台

产品展示

PRODUCT

联系我们 / Contact us

HOT: Valve s? phát hành t?a game Auto Chess c?a riêng mình

发布时间:2019-08-08 14:29:59 来源:Vpgame电竞-vpgame官网-vpgame平台点击:284

  DOTA t? khi ra m?t t?i nay tr? thành hi?n tng c?a làng game khi mà t? v? th? c?a m?t custom map trên , nó phát tri?n nhanh t?i n?i kéo lng ngi ch?i c?c l?n tr? l?i v?i t?a game con c?ng c?a . Vì th? mà ?ng ch? c?a Steam kh?ng th? b? qua c? h?i l?n nh? v?y và vào tháng hai n?m nay, h? liên h? tr?c ti?p v?i Drodo Studio, ngi sáng t?o ra Auto Chess, nói chuy?n v? tng lai c?a t?a game này.

  C? hai bên trao i th?ng th?n v?i nhau và có nh?ng cu?c nói chuy?n tuy?t v?i, tuy nhiên k?t qu? thì h? ?i t?i quy?t nh r?ng làm vi?c tr?c ti?p v?i nhau là ?i?u kh?ng th?. Nhi?u kh? n?ng mu?n toàn b? nhan s? c?a Drodo Studio sang làm vi?c cho , toàn b? b?n quy?n c?a t?a game này s? thu?c v? h? nên cu?i cùng làm vi?c tr?c ti?p là ?i?u kh?ng th? v?i c? hai bên.

  ?i?u ?ó kh?ng có ngh?a là và Drodo Studio kh?ng h?p tác n?a, có v? nh? c? hai ?i t?i quy?t nh chia s? b?n quy?n cái tên Auto Chess v?i vi?c Drodo Studio phát hành Auto Chess Mobile, m?t t?a game kh?ng thu?c . c?ng s? h? tr? Drodo Studio trong vi?c liên k?t tài kho?n Steam v?i tài kho?n Auto Chess Mobile.

  V? phía , h? c?ng ?ang phát tri?n t?a game Auto Chess c?a riêng mình trên n?n t?ng PC, nhi?u kh? n?ng s? là m?t t?a game riêng bi?t trên Steam ho?c t? nh?t thì Auto Chess s? ?c thêm vào thành m?t mode ch?i c?a DOTA2, bên c?nh All pick, Ability Draft, Captain Mode, v.v . Có l? v?i bài h?c nh?n ti?n t? Artifact, s? phát hành Auto Chess c?a h? di d?ng m?t t?a game mi?n phí, ti?n có l? ch? có th? mua ?c nh?ng con Courier ho?c hi?u ?ng mà th?i.

  Còn b?n thì sao, b?n s? ch?i Auto Chess Mobile hay Auto Chess trên PC? H?y l?i y ki?n c?a mình ? ph?n bình lu?n bên di nhé.